Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 AFDELINGSMØDE AFDELING 25.  REFERAT AF AFDELINGSMØDE 15.9. 2020

 velkomst.

1. Valg af dirigent.

 

2.Beretning og driftsbudget.

a. fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.

 

 

 

 

 

 

 

b. godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.

  3. behandling af indkomne forslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valg.

a. Valg af 5 medlemmer til afdelings bestyrelsen.

b. Valg af 2 suppleanter til afdelings bestyrelsen.

 5. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

6, Valg af repræsentanter til helhedsplanens beboer udvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formand Thomas byder velkommen til alle beboere i Klostervangen og gæster fra AAB: Anders Rønnebo, Helle Nielsen, fra servicecenter midt: Jan Bojsen og Danny Madsen og fra Projektet: Morten Strunge.

Dan Christensen blev valgt til dirigent og Lene Gaba blev valgt til referent.

 

 

Hele bestyrelsens beretning kan læses på Klostervangens hjemmeside under Bestyrelse - Beretning 2020

Hovedpunkter:

Klostervangen: Vaskehus, cykelskur, trappevask, parkering derunder den kommende digitale parkering, udlejning af Klostervangens lokaler, giftfri AAB, El-standere, boldbane og legeplads.

Renovering: Mangel på overskuelighed, mangel på kommunikation fra AAB/projekt til beboere, parkeringskaos, forsinkelser og vandskader, brandfælder mellem etagere, elevatorstop, skimmelsvamp, løsthængende elkabler med strøm, beboerhus med mange fejl og mangler, stofanet, legeplads, ikke vaskbare vinduer hvor altanen deles mellem en  2-og 4 værelses lejligheder, cykelsti og jura.

Der var rigtig mange spørgsmål til beretningen. Bl.a spurgte en beboer til den dårlige kommunikation fra AAB og projekt vedrørende forsinkelserne på helhedsplanen. Anders Rønnebo svarede, at han kun besvarede skriftlige spørgsmål fra bestyrelsen og ikke fra Klostervangens beboere

 Årsberetningen: Godkendt

 Godkendt

 

Forslag 1: At der i hver blok etableres et kælderrum på 10-12 m2 for beboerne: Vedtaget

Forslag 2: Trukket

Forslag 3: Trukket

Forslag 4: At mangler/udbedringer på legepladsen finansieres ved at budgettere med 75.000kr til legepladsen i 2021-budgettet: Vedtaget

Forslag 5: At afdelingen fra 2021 budgetterer med 10.000kr til vedligeholdelse og samme beløb fremover. Trukket ( Beløbet blivet automatisk indregnet i budgettet for 2021/2022)

Forslag 6: At der opsættes solceller på syd/vest og syd/øst vendte gavle, samt solceller på syd/vest vendte facader: Forkastet

Forslag 7: At der opstilles 2 el-ladestandere i gavlen på vaskepladsen samt 2 el-ladestandere i Langelandsgade ud for fælleshuset.: Trukket ( Ændres til, at man starter med 2 el-ladestandere i Grønnegade: Vedtaget

Forslag 8: At der nedsættes et interesse udvalg , som kan forsøge at fied de fondsmidler til hjælp til etablering af de første 4 el-ladestandere i Klostervangen, og som kan arbejde videre med sagen, således vi får et tilstrækkeligt udbud på ladestandere til beboerne: Trukket

Forslag 9:  At alle får vasket udvendige vinduer hvert halve år, og at beløbet betales via fællesudgifterne: Forkastet  ( Thomas kom så med en opfordring til projektets ledelse om, at løse problemet med det vindue, der ikke kan vaskes)

Forslag 10: Trukket

Forslag 11:  At ændre afd.s ordensreglement ændres således at det bliver tilladt at holde en hund eller kat per husstand i afd. 25: Forkastet

Forslag 12: Trukket

Forslag 13: At trapperne mellem Langelandsgade og Grønnegade forsynes med slisker, så en kørestol/ indkøbsvogn kan komme denne vej: Trukket ( Hældningen er for stejl)

Forslag 14: At afd.s bestyrelse tiltræder det vedlagte brev, som afd. samlet fremsender til alle medlemmer af repræsentantskabsstyrelsen: Forkastet

Forslag 15: At trappe ved beboerhuset laves således, at venstre side, når man går op ad trappen, laves om til en regulær trappe, og ikke en siddetrappe: Forkastet

Forslag 16: At kanten ved hjørnet af opgang 52 Langelandsgade, hvor man drejer om til gang ved indgangen til beboerhuset, laves om, så der ikke er en kant, man kan falde over.: Forkastet ( Helhedsplanen arbejder allerede på en løsning)

Forslag 17: At adgangen til affaldsøen laves mere ældrevenlig: Trukket ( Vi skal affaldssorterer i 10 containere til næste år, og skal laves om)

Forslag 18: At vi får en rude i de indvendige døre: Forkastet ( Forslagsstilleren var ikke tilstede)

Forslag 19: At det i vedligeholdelsesreglementet tilføjes, at trægulvene kan lakeres med hvidpigmenteret lak, sæbebehandles, ludbehandles eller oliebehandles. Trukket ( Muligheden for hvidpigmenteret lak forefindes allerede. Man må ikke sæbebehandle gulvene.

Forslag 20: At afd. bestyrelsen tager kontakt til organisationsbestyrelsen og erklærer afdelingens mistillid til ledelsen i AAB og projektledelsen i afd. 25: Trukket ( Afd. bestyrelsen  rækker hånden ud til AABs og projektets ledelse om ønske om en bedre kommunikation, og det falder dårligt i tråd med en mistillidserklæring) 

 

 

 På valg: Irene Ratjen, Bentha Skovgård, Thomas Kjærgård og Lene Gaba: Thomas ønskede ikke genvalg. De andre genvalgt, Bentha, Irene og Lene med 2 år. Da Anders og Thomas er udtrådt af bestyrelsen, blev der valgt 2 nye medlemmer: Alex Olesen med 2 år  og Jørn Feldt med 1 år

2. suppleanten Gitte Høeg mødte ikke op, og blev dermed ikke genvalgt. 2 nye suppleanter blev 1. suppleant: Karen Scmidt og 2. suppleant: Irene Daniel.

 

1. Bentha takker for valget af Irene, Lene og hende selv

2. Der blev klaget over toilettes opstilling med manglende mulighed for rengøring bag toilettet.

3. Alex takker for valget

4. Der blev klaget over helhedsplanen som helhed

5. Thomas takker AABs funktionærer og administration for godt samarbejde. Og der er tak til alle de frivillige i Klostervangen, der skaber liv og god stemning. Til sidst takkes Anders og Rene for deres arbejde i Klostervangens bestyrelse

 

Beboerudvalget: 

Anders Sørensen, Jacob Jensen, Leif Kruse, og de to nye blev: Jane Gertsen og Johan Rugholt