Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat afsmødet, Afd. 25, Klostervangen. 2020-08-21Deltagere
Dagsorden

: Anders, Bentha, Irene Lene, Per, Steen, Thomas

Gæster: Jan Bojsen og Danny Madsen, Servicecenter Midt.
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade

Fællesspisning fra kl.
Ansvarlig for klargøring, gal afrydning og opvask: Steen
 

 Kl. 18.30 med jan Bojsen.

Beboerhus: økonomi oa. (mail fra Jan 2.7.)

Elevatorproblemer: er problemer klaret i nye elevatorer? (serviceordning)

Det nye rengøringsfirma: Ok? 

Træfældning på skrænten: noget nyt?

Aktioner: Hvem, Hvornår?

Ift en mail dateret den 28/8-20 fra projektet, er Beboerhuset klar til brug. Men da der er en alenlang fejl/mangelliste og en igangværende diskussion om, hvem der skal lave hvad, er der enighed både i bestyrelsen og servicecenteret om ikke at tage beboerhuset i brug, før det står helt klar! Dialogen om servicecenterets brug af beboerhuset tages op, når beboerhuset tages i  brug! Bla er der kun lavet en bruseniche til servicefolkene, hvilket ikke overholder reglerne, når der er både mænd og kvinder ansat  

Elevatorproblemer: Der har været mange elevatorstop i de nye elevatorer både med og uden fastsiddende beboere. Den 2/9-20 holdes der et møde mellem entreprenør og underentreprenør ang. dette problem. Bestyrelsen hører nærmere om dette. Der blev besluttet, at MRMOTECH skal reparere de nye elevatorer mellem 7-16 på hverdage, da det er gratis. Udenfor dette tidsrum koster det rigtig meget at reparere elevatorerne. Udtagning af fastsiddende beboere skal selvfølgeligt klares akut!

Rengøringsfirma: Tilfredshed med det nye rengøringsfirma

Træfældning: Der er kommet et tilbud på træfældning af træer mod Falstersgade: Accepteret og fældningen af 3 træer iværksættes i løbet af efteråret.

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-06-24

 Godkendt. Der er 2 hængepartier: 1: Udluftningsruder i vaskehuset: Per har kontaktet projektet ang dette. Ingen svar og 2.: Per har kontaktet projektet ang adgang gennem vores lejligheder i 5 1/2 mdr ved facadeskift på de lukkede altaner. Svaret er, at det tager 5 1/2 mdr at lave facaden for 2 opgange, men at Enemærke og Petersen har fået tilladelse til at gå fra kran til altan ved arbejdet, hvilket begrænser håndværkers gennemgang af vores lejligheder til et minimum i den periode.

2. Formanden orienterer:

 

A. Forslag til bestyrelsens svar til Mie på lejekompensationsforhandling (doc vedhæftet mødeindkaldelsen)

 Bestyrelsen har sendt en mail til juristen i AAB ang lejekompensationsforhandling rt forsinkelser af helhedsplanen foreløbigt for lejligheder i Gg 105 og 107: Ingen svar. Vi afventer stadigt svar. Vi forventer selvfølgeligt et svar! Tages op igen, når den nye bestyrelse konstitueres!

B. Afdelingmødet 2020:

- Deltagelse fra SC midt. (mail af 2020-07-27) samt indkaldelser.
- Indkomne forslag F6 - F9

-Gennemgang af Thomas'forslag til beretning.

Spørgsmål til budget-21. (Thomas)

foranstaltninger, fx. taxaboner, indkøb af mundbind oa

kontakt til Scandic om det praktiske og sikkerhed ift. Corona.

evt. kort ekstra 8.9. kl.19.00 for at gennemgå de sidste forslag og andre spørgsmål.?

 

Deltagere; Bendt: dirigent, Dan Christensen, Danny Madsen, Jan Bojsen og Helle Nielsen 

Indkomne forslag tages op på et extra møde den 8/9-20 kl 19.00 

Gennemgang af Thomas´s beretning tages op på extra møde den 8/9-20 kl 19.00

 

Tages op på extra møde den 8/9-20 kl 19.00 

 Bentha sørger for taxaboner og mundbind

Aftalt

Attalt

 

 

C. Parkering:

- Lenes med Louise ved. Svar fra Mikael Wallin
vedr. parkeringsforhold for entreprenør og eksterne medarbejdere (mail fra MIW af 2020-07-27)

 Møde med AAB, Park-zone og bestyrelsen ang. digitalisering af Klostervangens parkering den 25/8-20: Enighed om at forsøge at iværksætte digital parkering i Klostervangen fra den 2/1-2021 med en 3 mdr´s indkøringstid. Der vil blive holdt orienteringsmøder for beboerne, hvor man også kan få hjælp til at installere Park-zone APP. 

Der blev på afdelingsmødet 2019 stemt for med et stort flertal, at AAB gerne måtte udleje p-pladser i Glashuset og Drypstenshulen til eksterne lejere, hvis Klostervangens beboere ikke ønskede p-pladserne, men at de skulle opsige de eksterne udlejere, hvis Klostervangens beboere ønskede en p-plads, og der ellers ikke var nogen ledige p-pladser. Da der pga helhedsplanens brug af beboernes udendørs p-pladser, opstod der et stort ønske om at leje en p-plads og dermed undgå p-kaos. Dermed opstod der en lang p-plads venteliste. Men AAB´s udlejning nægtede stik imod afdelingsmødets beslutning at opsige de eksterne udlejere!  Samtidigt har Glashuset gennem lang tid stået halv tomt, da der åbenbart har manglet et overblik over tomme og udlejede pladser muligvis pga, at der ikke er syn på fraflytters p-pladser. Bestyrelsen ønsker nu et møde med AAB udlejning, jurist og økonomiske afdeling ang dette.  Per indkalder. 

Færch og co har sat skilte op på Grønnegades p-plads, der henviser til, at man må parkere i Sandkassen ovre ved løbebanerne på boldbanen, markeret med rødt. Selvfølgeligt med godkendt   p-skilt eller gæstebillet.

D. Beboerhuset

- Status på aflevering af beboerhuset (mail fra JBO af 2020-07-28)

- Økonomi på beboerhus (mail fra JBO af 2020-07-02)

 

Som tidl. omtalt

 

Der er 246.000 kr til finish og drift af beboerhuset. Beløbet kan bruges til ex møbler, nye toiletter o.a.

 

e. praktisk: til AAB, på Anders udgår af bestyrelsen.  Næstformanden Thomas overtager Anders´s plads

3. Opfølgning fra andre bestr.

 

A. Miljø & energi Udv. v./ Thomas &

Bentha - status på henvendelse til projektledelsen vedr. Afblomst

 

 

Der er taget aktion på henvendelsen fra Byblomst

    b. Økonomi v./ Per

 

C. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Gæsteværelset har været udlejet et par gange. Ellers er alt lukket. En AAB bestemmelse

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

A. Demo af alternativt system.

 Anders demonstrerede en ny demo af "Klostervangens hjemmeside" med adr:  http://2020.klostervangen.dk. Denne skulle være mere brugervenlig end den nuværende. Bestyrelsen overvejer tilbudet.

5.

 

A. Fra AAB

- Opfølgning på beskæring af træer (mail fra ALA af 2020-07-24)

 

Som tidl. omtalt

B. Øvrige

- Simon Stadsholdt om larm fra maskiner (mail af 2020-07-11)

- Stofa kreditnotaer (mail fra JBO af 2020-07- 03)

 

Simon har klaget til kommunen

 

Refunderet

6. Kontortid, mandag 2020-09-07, kl. 18.30 - 19.30, af bestyrelseslak, Billardrummet

    Bentha, Lene, Irene

 

7. Evt

 Irene spørger, om der er taget aktion på manglerne på boldbanen,(manglende afskærmning mod grillpladsen og legepladsen). Ligger nu hos Danny, der afventer 1 års gennemgang på legepladsen.

Irene undrer sig over at skiltene vedrørende "hundeluftning forbudt" er forsvundet fra området, og at folk i stor stil benytter arealet til hundeluftning. Tages op senere!

    a. ...

 Thomas takkede Anders for de mange år som formand for Klostervangens bestyrelse. Anders flyttede fra Klostervangen den 1/9-20


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 30. august 2020, kl. 22:20
af Anders T. Nielsen