Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-10-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster: Kim fra ParkZone, Anders Æ. fra AAB.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

BEMÆRK:
Vi starter med pkt. 2.a. af hensyn til vores gæster!

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-09-24

 Referatet er godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Digital parkering v./ Kim og Anders Æ.:
        Muligheder og udfordringer belyses:
        Kan vi nå at sætte systemet i drift fra 1/1-2018?

 Parkering helt anderledes. Persondataloven giver problemer. Viborggården har startet nyt digitalt system. P-selskabet har den daglige kontrol. AAB kan rådgive. Får en beboer en p-bøde, skal vedkommende dokumentere sit tilhørsforhold til Klostervangen. Hver bolig får et antal faste pladser. Gæsteparkering kan gives som et årligt antal p-timer.  Persondataloven er meget restriktiv. P-firmaer må ikke overhovedet se eller lagre en registreringsattest. Der er digitale løsningsmuligheder, men dataforordningsreglerne gør det ikke overskueligt og muligt pt. at indføre digital kontrol. Vi nedsætter et internt p-udvalg, som har bemyndigelse til at forhandle på bestyrelsens vegne. Bentha, Steen og Per udgør udvalget. 

    b. Vaskeriudvalg.
        Stadig mange stop på vaskemaskiner.
        Ustabilt onlinesystem. Hvad gør vi?

 Ofte nedbrud på vaskemaskinerne og online booking. Vi vil rette en officiel klage til AAB og bede om en registrering over, hvor mange klager, der er rettet til servicecentret. Det er som om, servicecentret nedtoner problemerne. Sæbedoseringen virker, men maskinerne har nedbrud og online booking´en falder tit ud. Vi vil som bestyrelse rette henvendelse til AAB / driftscentret. (Anders). 

    c. Er økonomi for ny snerydningsordning forstået og accepteret af afdelingsbestyrelsen?

FMD har pr. mail forespurgt AAB om supplerende økonomiberegning samt AABs medarbejderes holdning til udlicitering af snerydning.
Se svar i mail fra AAB (AKJ) af 11/10-2018 @ 15:50. 

Konsekvenser må være: stoppe henlæggelser til snerydning og have nedsat timetal på funktionærer. Funktionærer skal måske udføre andre opgaver. Bedre beboer servicering, mere lugning om foråret oa.  Vi følger udviklingen i 2019.

    d. Møde m. Ø-gade kvarteret om boldbane og området deromkring.

Per har tilsendt Thomas Kruse (ø-gade repræsentant) aftale om vedligeholdelse af boldbanerne. Areal mod Falstersgade uafklaret.
FMD mail til MIDT har ikke resulteret i yderligere tilgængelig information. Øgade folkene vil gerne have et omklædningsrum op mod Falstersgade. Vi er interesserede i at støtte op om dræning og reetablering af boldbanerne. Opfordring til dem om at gå videre til kommunen med ønskerne og behovene. Området op mod Falstersgade er ikke vores længere vores, men afd. 42. ´s. 

    e. Byggesag.
        Vi skal aftale at fjerne, hvad vi har brug for fra best. lokalet.
        Hvad skal vi have med i projekt-lejl.?
        Hvornår skal vi flytte disse effeker?

        Orientering fra AG.

Orientering fra AG Kommunikation: Der er ikke meldt nyt ud på drift af projektsiden siden sidste møde.

Vi rydder de ting, vi skal bruge nu og anbringer dem i tilgængeligt rum. Resten sendes i depot.

 Intet nyt i kommunikationsgruppen. 

Solcellegruppen: vi vil bede Carina om et snarligt møde. (Anders og Thomas.)

Cykelsti: har efterlyst belysning og skiltning. Er igangsat. 

Udeområde: intet nyt. 

 

    f. AAB Driftschef, Chano Sauer, fratrådt pr. 1/10-2018

 Vist ikke nogen ny afløser endnu. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:

  

Materiale til beboerne om gode, "stillesteder" er lavet.
Kopieres og uddeles. (møde afholdt med 2 fra lokalcentrene). 
Interview til næste nyhedsbrev.

M & E udv. har sendt ønsker om fremtidig genbrugsgård til Carina. 
(mail af 23/10-2018).

Vi har evt. planer om besøg rensningsanlæg.

    b. Økonomi v./ Per.
        Mail fra Kenneth, AAB ØKO AFD,  af 12/10-2018 vedr.
        budget og afd. møder 2019. budgetmøde 9/4-2019

 Kenneth har skrevet ud om næste års budgetmøde. 

Afregning fra Park zone. 

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Gæstelokale udlejet i 6 uger. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Status på svar på afdelingsmødets klage v./ René.
        Kan det nå med ud sammen med OKT nyhedsbrev?
 

Jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 27/8-2018.

 

René trykker det og håber, vi kan få det med ud med nyhedsbrevet.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Anders til Alex om ændring i renoveringsplan,
        herunder afdelingsbestyrelsens rolle. 

 Anders har svaret Alex på hans henvendelse. Og henvist ham til at kontakte AAB´s projektgruppe for kritiske spørgsmål. 

    b. Kopi af frivillighedstest (repræsentantskabs weekend)

Læs mail fra LDA af 23/10-2018 @ 09.01

    c. En beboer ønsker at købe sit komfur v. snarlig fraflytning.
   d. Tilmelding til repræsentantskabsmøde 22.11.  

 Bestyrelsens stillingtagen påkrævet. Bestyrelsen støtter beboeren. Købspris 1 kr.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0151-008     af 28/9-2018.  Fraflyttersyn. 

  b. Klage nr. ----                             af 1/10-2018. Om nabochikabe. Stillingtagen

  c.  Klage nr. 25-0151-010             af 2/10-2018. Indflytterproblemer (kompensation til lejer?) + svar af 15/10-2018. 

  d.  Klage nr. 01-25-0194-018       af 9/10-2018. i beboerklagenævnet. (gulv)

  e.  Klage nr. 01-25-0319-010       af 12/10-2018. Fraflytningskrav. 

  f.   Klage nr. 01-25-0203-006       af 25/10-2018. Fraflyttersyn.

  g. Spørgsmål til AAB vedr. pkt. b, nabochikane     af 25/10-2018. 

Orientering.

 

 

Bestyrelsen mener, at alle beboere kan rekvirere servicecentret til at samle snask op, smidt på ens repos.

 

Orientering.

 

 

Orientering.

 

Orientering.

 

Orientering.

 

Orientering.

  .

 

7. Kontortid, mandag 2018-11-5. kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Hvem sørger for mad:  

 Lene og Bentha. Per.

 

 

 Steen. 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost fredag 14/12-2018.
        Hvor og hvor mange funktionærer kommer?

 René finder stedet. 3 funktionærer med. 

 

    b. Dato for afd. møde 2019.

 Punkt til næste møde plus opfølgning fra sidste års afd. møde.  

Merchendice til byggeudvalget diskutteret. 

 


 
Referatet udfærdiges af thomas.  
Sidst opdateret 28. oktober 2018, kl. 15:15
af Anders T. Nielsen