Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25,Klostervangen. 2018-08-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen.
Afbud fraThomas (ferie).

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lene & Bentha
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-06-25

 Godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag:
        Udvalgsrepræsentanterne får ordet.         .

 

   

 

 

    b. Nyt fra arbejdsgruppen.                                                                                                                                          

Vedrørende beboerudvalgsmøder:  

Forslag sendes til beboerformanden, Bentha, senest 8 dage før et beboerudvalgsmøde. Bentha videresender forslagene til projektledelsen, der indkalder arbejdsgruppen senest 7 dage før mødet.

 

Formand for beboerudvalget v Bentha: Intet at bemærke

Opgange v./ Lene og Per:                  Intet at bemærke

Cykelsti v./ Bentha:                            Intet at bemærke

Lejligheder:                                       AAB har travlt med genhusningen

Beboerhus v./ Per:                  Kommunen har indkaldt til nabohøring ang. gener fra beboerhusets renovering. Det ville være rart, om vi i bestyrelsen også var orienteret!

Tag og solceller:                                Intet at bemærke 

Kommunikation v Anders:                  Bestyrelsen har et ønske om en digital hjemmeside vedr. helhedsplanen. Arbejdsgruppen har lavet et forslag, som AAB vil se på. 

    b. Gæsteparkeringskort.
         - Hvordan sikrer vi, at der er nok til uddeling?
         - Skal vi bede administrationen administrere uddelingen?

Der er enighed i bestyrelsen om, at vi beholder servicen med uddeling af gæste p-kort.
Gæste p-kort og projektor ønskes flyttet til projektlejligheden, hvor de fremtidige bestyrelsesmøder efter den 30/9-2018 skal afholdes. Bentha aftaler detaljerne med Michael, bygningsansvarlig for A25.

    c. Repræsentantskabsweekend 6 - 7 OKT 2018 - husk tilmelding!        

Orientering

Lene skal på 1. kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 28/8-2018

    d. Svar på klage fra A25 Afdelingsmøde til AAB vedr. helhedsplanen (vedhæftet mødeindkaldelsen)
        Hvordan får vi AAB svar formidlet til beboerne?

Der er enighed, om at "klage og svar" trykkes og omdeles til alle beboere i Klostervangen.
René udarbejder et udkast, og sender det til godkendelse i bestyrelsen.

    e. Mail af 14/8 og 13/7 fra Michael. S. om app, "SharePeep", til beboerne ang. dele- / bytteøkonomi.

Bestyrelsen er ikke interesseret.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha:
        Haveredskaber er indkøbt.

Der er planlagt "rengøring af de grønne arealer i Klostervangen" til d. 2/9 og d. 23/9-2018 kl 10-11

    b. Økonomi v./ Per
        Herunder også jubilæumsfest: Der er styr på tilmelding, invitationer, busbestilling og alt det andet!

Økonomien er sund.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Ny liste om beboeraktiviteter i Klostervangen er under udarbejdelse. Listerne sættes på opslagstavlerne i alle opgange 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

Indkøb af 4 stk. pc til bestyrelsesarbejde (Lene, Per, Réne og Thomas)

    

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Åbning af tunnelen: Skal vi rykke for at få den åbnet nu?

Der arbejdes på en løsning v Bentha

    b. Mail vedr. servicekat

Debatteret. Formanden svarer beboer.

    c. Klage vedr. ophæng af anonym rotteplakat.
        Måske en idè at diskuttere, om vi har brug for at have en politik vedr. opslag.

Det er kun autoriserede personer fra projektgruppen, funktionærer og bestyrelsen, der må sætte opslag op i opgangenes dertil indrettede glasskabe.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0117-008 vedr. syn. af 26/6.                               Orientering.

 

    b. Klage nr.01-25-071-010 af 3/7.     Truende adfærd.                      Orientering.

 

    c. Klage nr. 01-25-0142-008, af 31/7.  Ophævelse / Opsigelse.       Orientering.     

 

    d. klage nr. 01-25-0183-008 af 9/8.    Chikane.                                Stillingtagen.

Der er enighed blandt de fremmødte i bestyrelsen om, at vi ikke blander os i klagesager naboer imellem. 

    e. Klage, mail fra kundeservice af 9/8. Urin / uhumsk tilstand.          Orientering.

 

    f.  Klage nr. 01-25-0194-018 af 14/8. Klage over syn.                      Orientering.

 

7. Kontortid, mandag 2018-09-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
    Bentha, Rène og Lene

    Mad til næste bestyrelsesmøde: Anders (Muligvis Steen)

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost

Julefrokost afholdes den 14/12-2018     Tænk over hvor?!


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 26. august 2018, kl. 22:24
af Anders T. Nielsen