Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

  

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-05-29

Dagsorden 

Deltagere
:
Anders, Bentha, Birgitte, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Birgitte.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-04-30

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.Møde i kommunikationsgruppen d. 2/5-2018 Beboergruppe byggemøde afholdt 15/5.  Møde afholdt i beboerhusgruppen 24/5.

Første møde i kommunikationsgruppen er afholdt. Ingen aftaler aftalt. Der blev refereret fra de to andre møder. 

    b. Afdelingsmøde 30.5.: Deltagere fra AAB. / Styr på taxakørsel.Hvilken procedure? / Gennemgang af budget. / Holdning til stillede forslag. / Specifikt mekaniske rottefælder. /  Dirigentmappe og stemmesedler. 

Fra AAB deltager Helle N., Morten S., Ole F., Rasmus H. / Bentha og Thomas uddeler taxabonèr. / Per gennemgår budget./ Vi gennemgik alle forslag med holdningstilkendegivelse. / 

    c. Den stejle trappe. (Thomas.)

Vi har klaget til kommunen over den stejle trappe. Svar: det er for dyrt og en ny trappe tager lang tid at levere.Hvem står til ansvar v. uheld? 

    d. Ny kopimaskine?

Den gamle skal køre året ud. Derefter ny og ny kontrakt.

    e. Konfliktråd. (Thomas.) Mail fra Mie 24.5.

AAB oplyser, at de konkret arbejder med konfliktråd. 

     f. Hvordan og hvornår bort lodder vi
           komfurerne.??

Vi laver procedure efter sommerferien.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Ansøgning om haveredskaber 1000-1200 kr. (mail til bestyrelsen af 27.5.)./ Nyt om "Borebækken"./. Giftfri Klostervang. / Visioner..

 Ansøgning bevilget af bestyrelsen. Thomas undersøger mulighed for at få "Borebækken" op til overfladen. Vi er stadig giftfri og funktionærerne arbejder ud fra det. God stemning med flere visioner.

    b. Økonomi v./ Per. Herunder nyt om åbning af tunneladgangen i la.????

 Ikke adgang gennem tunnelen pga. udgift til brik kodning. Per foreslår en ups-konto for synsmænd. 75 lejligheder tilmeldt jubi-festen. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Udlejning går fint.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Borgermøde, Sjællandsgadekvarteret. (mail af 18.5.)

 Et godt møde. Gode ideer. Men ingen penge. 

 

    b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Tilmelding til repræsentantskabsmødet 14.6. 

 6 er tilmeldt.

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 Rene har spurgt efter procedure for kommunikation i personsager efter de nye dataregler. 
    a. Klage nr. jornal nr. 18/015632/mj. Hund og støj. (mail 8.5.)

 Orientering.

    b. Klage nr. 25-0323-006. (mail 16.5.) 

    c. Klage nr. 25-0142-008. Klage over besøgende. (mail af 22.5.)

 Orientering.

Orientering.

7. Kontortid, mandag 2018-06-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Næste møde før sommeren: 

 Per, Bentha, Thomas.   Steen?

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  

 

Sidst opdateret 17. juni 2018, kl. 20:44
af Anders T. Nielsen