Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-04-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Birgitte, Per, René,  Thomas. Afbud fra Steen.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning: Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-03-26

 Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Nye medlemmer i byggeudvalget efter Dan og Dorte?
        - Granskningsmøde 2. maj kl. 09.00-12.00 i beboerhus.
          Kommentarer fra beboerudvalget senest 9.maj.
        - Forslag fra Birgitte Saviera vedr. elskabs placering.
        - Samarbejdsaftale mellem projektledelse og beboervalgte.
        - "Ny" rådgiver fra PlusKontoret (Birgitte).
        - Morten Strunge også til rådighed for projektet.

Vi beder interesserede til byggeudvalget melde sig på afdelingsmødet. Vi finder den heldige v. lodtrækning.

4 fra bestyrelsen deltager i granskningsmødet.

Birgitte S`s forslag har bestyrelsens fulde opbakning. Vi videresender den til projektgruppen.(Anders). 

AAB har lavet udkast til samarbejdsaftale med beboerudvalget. Anders har indføjet kommentarer. Vi har gennemgået skriftet og givet enkelte kommentarer, (Anders går tilbage til projektgruppen med kommentarerne.

    b. Afdelingsmødet.
        - Indkaldelser udsendt.
        - Bestyrelsen har forslag:
          (1) Affalds poser.
          (2) Rengøring af vaskehusene.
          (3) ...

        - På indkaldelse til Afdelingsmødet fremgår, at beboere selv kan indsende forslag 2 uger før mødet.
        - Hvordan organiserer vi transport for gangbesværede? Forslag: Taxibon.
        - René har tjek på Scandic: Lokaler og kaffe/kage til arrangementet.
        - Skal der inviteres gæster? Skal vi invitere alle vore funktionærer så beboerne kan få ansigt på dem.

        -  Bestyrelsens årsberetningen: Skr. eller mundtlig?

Bestyrelsen stiller forslag:  om afskaffelse af uddeling af affaldsposer. (Thomas.) Vi foreslår vask af vaskehusene. (Bentha). Nedsænkede lofter. (Per). 

 

Taxabon`er uddeles til gangbesværede.

Michael S., Rasmus H., Helle N. og èn fra projektledelsen inviteres med til afd. mødet. (Thomas.)

Anders laver en skriftlig beretning.

    c. Hvordan sælger vi de gamle komfurer?
        Forslag: Som auktion med et antal gennemsyn, gule lapper med bud (pris, navn & mobilnr.?)

vi laver auktion over de 20 bedste komfurer i juni. (Per og Renè).

    d. Hensigtserklæring vedr. digital p-kontrol?

Vi er ikke så langt endnu. Når vi ved mere, holder vi møde med Anders Æ. og måske Park Zone. 

    e. Fællesudtalelse om omlægning og dræning af boldbanen.

  Vi har sammen med folk fra ø gadekvarteret sendt anmodning om dræning og renovering af boldbanen til kommunen.

     f. Mail til AAB om ændrede P-forhold v./ Lg. 50 og tørre garager i Samsøgade.     

 AAB har ikke handlet på vores forespørgsler vedr. forbedrede p-forhold og renovering af de våde garager. Anders rykker AAB for aktion.

    g. Udskiftning af fem vaskemaskiner iværksat.

  Bliver udført snart.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Beboerdag afholdt 15.4.
        - 2 nye medlemmer.
        - Oprydning afholdt 22.4.
        - Skilt til genbrugsgården på vej. 

 Har afholdt en vellykket beboerdag med vegansk mad og gode diskussioner om vores miljø i Klostervang. 2 nye medlemmer i udvalget. Oprydningsdag var også en positiv oplevelse for de beboere, der deltog. Et skilt til genbrugsgården er ved at blive lavet.

    b. Økonomi v./ Per
        - Ansøgning fra markedsgruppen.
        - Regning fra udflugtsgruppen. 

  Markedsgruppen har søgt om 3000 kr. til musik og mad til en markedsdag 2.6. Vi siger ja til ansøgningen.

Rejsegruppen har sendt regning på bevilgede penge.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        Kalenderen er blokeret for udlejning i perioden 1/10-2018 -- 30/9-2019

  Udlejningskalenderen er blokeret fra 1.10-18 et år frem foreløbig.

    d. Status fra festudvalget:
        - Gæster til festen 15/9-2018,
        - Transport.

 Gæster: Gårdfolk. Organisationsbestyrelsen. Projektgruppen og direktøren. (Per og Kate).

Der bliver uddelt taxa kort til beboere, der ikke kan transportere sig selv til afd. mødet. (Bentha skaffer taxa boner)

    e. Dokumentdeling ifm. granskning af byggesag v. /René

 Der er mangelfuld omdeling af sedler. En noget provokerende udsendelse vedr. udskiftning af målere for vand og varme.(Renè kontakter servicecenter vedr. skriftlig kommunikation og regler for "post til dør".

Når beboerhuset lukker: Billardrummet skal i brug. Grupperne mødes for at fordele tider. (Bentha indkalder efter sommerferien.)

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Nyhedsbrev af 2018-04-26: "Tro med bygningens arkitektur"!!!

  Vi har ikke fået nyhedsbrev til gennemsyn inden uddeling. Kommunikationsgruppen tager det problem op med projektgruppen.

    b. Møde i AG "kommunikation" 2018-05-02 @ 17.30 - 19.00.

 Per og Anders deltager.

    c. Informationsdeling (helhedsplanen) med øvrige beboere.

  Vi ønsker mest mulig informationsdeling med beboerne om helhedsplanen.

    d. Mailadresser (a2508 - a2512) til beboerudvalg mhp. mødeindkald i Outlook?

 Anders spørger de øvrige medlemmer om, hvad de helst vil.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        (1) Ny og større rist i kælderskakt: kr. 8-10.000 + moms.
        (2) Åbent hus i Servicecenter Midt, tirsdag den 2018-05-29, kl. 16.30-18.00. 

 Vi iværksætter arbejdet udført. Det skal undersøges, om kloakken er intakt før arbejdet iværksættes. (Thomas).

 

    b. Øvrige:
        - Renovering af boldbanen. (Samarbejde m. øgadekvarteret).
        - Åbning af tunnelen fra Langelandsgadeblokken ud til legepladsen. 

 Ansøgning sendt til kommunen i samarbejde med ø gade kvarteret.

Gennemgang gennem tunnelen: 15.000 kr. for at kode brikkerne for beboerne i Langelandsgade. For mange penge, mener vi. Per arbejder videre med sagen.

6. Indkomne klager.

  Thomas opfordrer juridisk afdeling til at oprette et aktivt konfliktløsningsråd. 

    a. Klage nr. 01-25-0099-006 (19.4.)

 Orientering

    b. Klage nr. 01-25-0142-008. (18+19. 4.)

 Orientering

    c. Klage nr.  01-25-0027-008. (24.4.)

 Orientering

7. Kontortid, mandag 2018-05-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

    Mad til næste møde:

 Per og Kate deler billetter ud til jubilæumsfesten.

Birgitte og Thomas passer kontoret.

Birgitte sørger for mad til mødet tirsdag 29. maj.

8. Eventuelt.

  Anders sender udkast til beretning til os.


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 29. april 2018, kl. 23:59
af Anders T. Nielsen