Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-11-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster: Byggeudvalget
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer efter spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-10-30

Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        (1) Kan fokusgrupperne tage beslutninger suverænt set i forhold til den store byggegruppe?
        (2) Beboerhus v. /Thomas.
        (3) Nyhedsbrev, alle.
        (4) Faldstammer v. /Anders.
        (5) Svar fra Carina vedr. "Adgang til tag", alle.
        (6) Arbejdet i fokusgrupperne, alle.

1. Fokusgrupperne har beslutningskompetence. dog bør større beslutninger tages op i det store udvalg.
2. Thomas redegjorde for sine tanker angående beboerhuset og udnyttelse af dette og spørgsmål om at flytte en bærende væg.
3. Nyhedsbrev og spørgeskema og omdeles onsdag 29-11-2017. Beboerudvalget har ingen kommentarer ud over de til Carina tilsendte mails.
4. Formanden redegjorde for problemet og at der skal gøres noget nu. Problemet er stort og der er risiko for store skader hvis dette ikke ordnes. Økonomi for helhedsplan og drift skal holdes helt adskilt.
5. Ide om at fremtidssikre adgang til tag kan ikke realiseres ift. økonomien i helhedsplanen.
6. Fokusgrupperne redegjorde for arbejdet i grupperne. 

    b. Repræsentantskabsmødet

 Mødet blev kort debateret.

    c. Parkering
        Nye gæstekort til nytår.
        Info til beboerne: Hvornår skal kortene deles ud?
        (husk plastlommer)

Der uddeles p-kort i december måned. Gæstekort vil fra 1 januar være gældende i indeværende døgn + 2 døgn. Fra og med 1. januar 2018 vil der være 30 min. parkering  uden tilladelse men med indstillet p-skive.

    d. Glashuset.
        Hvad gør vi?
        Opsiger alle lejere og genudlejer for at få fjernet biler og både, der ikke skal være der?

René arbejder videre med opsigelse og genudlejning til beboer med  gyldig registrerings attest for motorkøretøj.
Fremover vil der ikke være mulighed for parkering af trailere, både etc.

    e. Stofa ønsker kælderrum. (Mail fra Anders Æ. 2-11-2017)
        TV og internet ind til billardrum som krav?

Per går i dialog med Anders Æ. og laver en god aftale.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Har uddelt folder om genbrugssortering.
        - Status på det nye indsamlingssystem med  nye kuber og priser generelt v./ Thomas.

Thomas orienterede bestyrelsen om renovations afgifterne fremadrettet. ved Aarhus Kommunes omlægning af affaldshåndteringen.

    b. Økonomi v./ Per

    - Ansøgning fra billiard/petanque julefrokost

    - Ansøgning fra pensionistklubbens julefrokost

    - Indkøb af 12 "nye" kontorstole.

    - Arbejde videre med mobilpayløsning i AAB vedr beboerhus, fitness og hobbyrum.

Der bevilges 100 kr. pr. person i tilskud, både til Petanque/billard og pensionist klubben.

3.b Økonomien er fornuftig

 

3.b. Kontorstole: Per arbejder videre med dette

 

3.b mobilepay – Per arbejder med dette og vil kontakte 

Aab adm og organisations bestyrelsen

 

 

 

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per 

 3.c udlejning går fint

    d. Status på hegnet v. boldbanen v./ Bentha og Per

 3.D Hegnet bliver reetableret betonpiller fjernes og bliver erstattet af nye. Arbejdet starter I januar.

    e. Parkeringspladser ved nedkørslen til parkeringskælderen i Samsøgade v./ Per

 3. E der arbejdes videre og vil skabe 3 skråparkeringspladser

    f. Møde med elektroloux vedr. alle de udfald på app og internet bookningen.  3.F Anders E afholder øde med Elektrolux

    g. juletræ på taget på beboer huset.

 

3.G bestyrelsen støtter op om juletræ på taget af beboerhuset. Dette undersøges.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Se pkt. 2.a.3.

 

    b. AAB, Lone Brock, søger boliger til jubilæumsbog

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Budgetmøde om 2019. (mail fra Kenneth 30-10-2017.)

 Per kontakter AAB

    b. Øvrige
        - Mail vedr. jubilæum

 Der arbejdes videre

6. Indkomne klager.

 

    a. Klager:
        (1) 01-25-0142-008
        (2) 01-25-0171-008
        (3) 01-25-0174-016
        (4) 01-25-0061-012
        (5) 01-25-0061-012

        Sag i boligretten frafaldet (mail fra Mie 31-10-2017)

 

6. 1 – Bestyrelsen er orienteret. René kontakter Adm.

 

6. 2  - Bestyrelsen er orienteret

 

6. 3 – Bestyrelsen er orienteret

 

6. 4 – bestyrelsen er orienteret

 

6. 5 – Bestyrelsen er orienteret

 

7. Kontortid, mandag 2017-12-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Mad til bestyrelsesmødet 29. januar: 

 Per og Steen

Forplejning ?

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 07 december 2017, kl. 20:14
af DFan S. Arendtsen