Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-09-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Per, René, Steen, Thomas (kommer først efter spisning)

Afbud: Dan

Gæster:
Serviceleder Ole Fisker

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring: René.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

0. Gensidig orientering
    Møde med Serviceleder Ole Fisker om bl.a. status på funktionærer og økonomi

Den nye serviceordning var ikke helt gennemarbejdet.Er startet pga. statslige effektiviseringskrav. Der er forsøgt effektivisering på administration og der er centraliseret. I afd. 25 er fordelingstallet 4,86 fuldtidsstillinger ud af 7,0.Store udfordringer i at holde nøjagtigt styr på,hvor mange timer, hver afd. får af mandskabstimer. Også svært at lave fordelingstal på brug af maskiner ml. afdelingerne. Der har været et uforholdsmæssigt stort sygefravær i Klostervangen set i forhold til andre afdelinger. Der kan ikke undgås spildtid i transport ml. afdelingerne.  
AAB skal køre et helt nyt IT system ind de næste par år frem. 

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-08-28

 Referat godkendt efter enkelte opklarende spørgsmål.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. 
        - Elevator helt til tops eller ...?
        - Flere beboere i underudvalgene?
                   

De beboervalgte kan fra nu af tilmelde sig flere af underudvalgene. Spørgsmålet om elevatorer helt til tops skal afklares senere. Det handler meget om priser.

 - Møde med Projektchef Morten Strunge: Carina fortsætter som projektleder, ny assisterende projektleder hedder Mikkel Olesen.

    b. Ny org.: Alle henvendelser til Servicecenter - ingen direkte kontakt med inspektører (+/-)

Fremtidige henvendelser fra bestyrelsen skal fremover gå til Servicecentret. Kun direkte henvendelser til inspektører, når det drejer sig om egentlige igangværende projekter.

    c. Formandsmøde

Der har været afholdt formandsmøde. Anders refererede generelt derfra.

    d. Repr. weekend

6 fra bestyrelsen deltager.

    e. IT-udvalgsmøde (under organisationsbestyrelsen)

Der arbejdes pt. aktivt i udvalget for at få et forbedret og udbygget informationsniveau på AAB´s hjemmeside.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:

        - Idè om at sende oplysning til alle beboere om det nye affaldssorteringssystem.

 

Energi og miljøgruppen har forslag o at uddele supperende materiale om vores lokale affalds sorterings muligheder efterfølgende det infomateriale, vi alle har fået fra "Affald-varme". Bestyrelsen bakker ideen op.

    b. Økonomi og online vaskemaskinebooking v./ Per

Problemer med hvidvask i la.g. Misfarvning. Hvorfor? Måske fordi enkelte beboere glemmer at fravælge automatisk sæbedosering, hvis de bruger eget vaskepulver. Og bruger for meget???? Bygningsansvarlig er involveret i løsning.

Desværre er der stadig udfald på online booking på vaskemaskinerne. Øv.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per, herunder:
        - Udlejning af beboerhus under byggeriet.

Vi vil bede AAB lave en tidsmæssig beskrivelse af renovering / udvidelse af beboerhuset, så Per kan give beboerne præcis information om mulighed for booking i byggeperioden.

    d. Skimmelsvamp v./ René

Der er problemer nogle steder med skimmelsvamp. Vores inspektør er involveret i problemet og vil gå aktivt ind i sagerne. Vi vil foreslå, at alle lejligheder skal checkes, når håndværkerne kommer i lejlighederne under helhedsplanen.

    e. Komfurudvalg, herunder status (tidsplan og beboerinformation)

Komfur udvalget sender brev ud til alle beboere om, at vi får nye induktions komfurer først i det nye år.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

  

    a. Byggemøde: Den fremtidige kommunikation til beboerudv. og øvrige beboere

Et eksternt kommunikations udvalg er hyret til at stå for beboer kommunikationen i byggeperioden.

Vi vil gerne holde møde med de øvrige medlemmer af byggeudvalget. Vi foreslår, at vi fremover holder byggemøderne i prøvelejligheden.  

    b. Parkering

 Der er tvivl om P-skiltet op mod Langelandsgade er korrekt placeret. Rene undersøger det og vil bede AAB give en nabo besked på, at han ikke kan få en p-plads på vores P-område.

4 beboere ar gjort opmærksom på, at det kan give problemer for hjemmehjælp o.a. med fremtidig 1/2 times parkering. De berørte opfordres til at henvende sig til kommunen ang. særlig tilladelse.  

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

Ingen nyheder.

    b. Øvrige
        - Voksenudflugt,
        - Parkering fra Simon (se mail)

Foreningen giver max. 500 kr. i tilskud / person. Minimum 100 kr. i egenbetaling.Gæster skal betale fuld pris. 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 250264018

Der er to verserende beboerklager.

7. Kontortid, mandag 2017-10-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne.

Mad til næste møde:

Per, Bentha, René.


Anders.

8. Eventuelt.

 

    a. Cross Trainer v./ Steen

En ny er installeret i fitness rummet.

    b. Tid, sted & deltagere i A25 Julefrokost 2017

Julefrokost m. viceværterne. Dan finder ud af, hvor vi skal være. Thomas inviterer ejendoms funktionærerne. 


 
Referatet udfærdiget af Thomas.  
Sidst opdateret 24. september 2017, kl. 21:59
af Anders T. Nielsen