Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-06-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Steen,
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-05-29

Referat godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Byggemøde onsdag 2017-06-28 @ 17.30 - 19.30.

Formalia ang. byggeudvalget gennemgået.

    b. Referat fra afd. mødet og ændring af vores ordensregler. 
        Skal vi uddele dem / opdatere på vores hjemmeside? v./ Thomas.

Ændringerne i ordenreglement runddeles i forbindelse med opslag på AAB hjemmeside.

    c. Ny erindringsliste. Godkende og uddele. v./Thomas

Erindringslisten omdeles ligeledes indtil andre publikationer omdeles så dette kan gøres samtidig.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha: Status på giftfri Klostervang. (Se mail fra Ole). 
        Kan vi ansætte ekstra gartner i en kort periode?

        E & M foreslår automatisk udluftning i motionsrum v. brug.

Der er i forbindelse med hold af fællesområderne enighed om at det er servicecenteret, der skal finde metoder mm. Sådan at det giftfri Klostervangen søges opretholdt men med et pænt og overskueligt område. Formanden tager kontakt til serviceleder med henblik igangsættelse, når økonomien forelægger. Per undersøger økonomien.

    b. Økonomi v./ Per

 

3. a Banko udvalg. Der bevilges et engangs beløb på kr. 5000.00 bestyrelsen meddeler banko udvalget at der skal bringes balance mellem indtægter og udgifter. Bestyrelsen pointere at banko udvalget sørger selv for at dette sker.

3.b. Økonomien ser flot ud, udlejning går godt.

3.c.  62 deltog i turen til Djurs sommerland. Pris 14880, kr vat billetprisen, da der ikke var 100 deltagere.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Udlejning går godt

   d. Rengøring af vaskerier v./Bentha.

Der iværksættes extraordinær rengøring af vaskehusene. 

   e. Komfurudvalg. Status

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Hvordan ser vi kommunikationen vedr. byggesage i fremtiden? Skal vi tage det pkt. med til byggemødet 2017-06-28?

Hvis bestyrelsen skal stå som ambassadører for byggesagen, må vi anmode om at få informationsmateriat til gennemsyn senest 3 dage før tryk og omdeling, samt at alt kommunikation sker på AABs papirer med logo.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Boremaskiner, affaldsposer og p-gæstekort.
        - ParkZone og digital P-løsning, møde 2017-08-14 internt i AAB administration.


a. 1 boremaskine, affaldsposer og gæstekokke, orientering fra serviceleder Ole Fisker.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage over indflyttersyn - er behandlet af AAB + driftscenter

Bestyrelsen orienteret

7. Kontortid, mandag 2017-08-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne.
    Mad til næste bestyrelsesmøde 28.8: 

Kontortid 07.08.2017 Thomas og Per.
Per sørger for forplejning til næste bestyrelsesmøde

8. Eventuelt.

 

    a. Efterspil på økonomi (faktura) fra afdelingsmødet?!

a. Gennemgået 

    b. Renés fine klage til busselskabet efter Djurs Sommerland oplevelsen.

b. Rene har orienteret


 
Referatet udfærdiges af Dan  

 

Sidst opdateret 07.07 2017, kl14.56
af Dan S. Arendtsen