Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat fra bestyrelsesmøde,
Afd. 25, Klostervangen.
2017-05-29

Dagsorden 

Deltagere
:
Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas.
Afbud: Anders. 

Gæster:
   Bygningsansvarlig Michael Skonning og
   servicekoordinator Rasmus Hansen.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800 med gæsterne.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

 Mødet med Michal og Rasmus:

a. Indkøb af nye komfurer.

b. Elektronisk overvågning af sæbedosering. (7500 kr.)

c. Udlån af boremaskiner, uddeling af p- gæstekort og affaldsposer.

d. Træfældning. (Priser)

e. Udsugning i hobbyrum, (er aldrig sat i værk.)

f. Ukrudtsbekæmpelse.

g. Rydning af buskads v. La. 58.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

a. Rene, Bentha og Dan er er i komfurudvalg.

b. Moduler til overvågning af sæbedocering. Pris: 7.500kr. Bestyrelsen debatterede om hvorvidt afdelingen skal konteres 7.500 kr eller det skal stå for leverandøren. Bestyrelsen er enig om at leverandøren bør stå for udgiften.

c. Plastposer, boremaskine og øvrige services fjernes fra bestyrrelsen, og al henvendelse sker gennem servicecenteret. Skraldeposer omdeles omkring d. 1. Hver måned. 2 ruller Per husstand.

d. Træfældning: Rasmus tager kontakt med træfælderen og sætter dette i gang.

e. Udsugning i hobbyværksted. Der kommer en udsugning der bliver interval styret. 30 min pr tryk.

f. Ukrudt: debatten gik og der var stor uenighed. Michael var træt af at området lignede et vildtreservater og ukrudtet var ude af kontrol. Der er kommet et tilbud om ukrudtsfjerning med skum og varm vand (spuma). kr. 10.000 pr. behandling, ca. 40.000 for et år. Trillegården og andet sted bruger (ultima prof) der tjekkes op om dette er giftfrit.

g. Buske langs Langelandsgadeblokken trimmes og holdes ved lige (Michael holder dette)

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-04-24

 Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Lodtrækning om medlemmer til byggeudvalget.

Lodtrækning til byggeudvalg.
Flg. beboere er valgt ved lodtrækning:

1. Birgitte Talbi, Langelandsgade,
2. Leif Kruse, Grønnegade,
3. Jacob Jensen, Grønnegade,
4. Annemarie Højmark, Grønnegade,
5. Dorthe Hamann, Langelandsgade.

    b. Repræsentantskabsmødet 2017-06-15.

Alle er tilmeldt undtagen Per og Anders.

    c. Referat fra afdelingsmødet og rettelse til vores
        ordensreglement samt ny erindringsliste.

Referat fra beboermødet bliver gennemgået af AAB. Og når dette er lagt op på deres hjemmeside.
Efterfølgende lægges referatet på www.klostervangen.dk Ordensreglementet rettes til. Sådan at beboermødets beslutninger offentlig gøres. Ændringerne i ordensreglementet runddeles til beboerne.

    d. Erindringslisten

Erindrings liste gennemgået og redigeret. Thomas kopierer et eksemplar inden næste møde, hvorefter den skal husstandsomdeles.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.Undersøge muligheder for
        fremtidigt at aflevere organisk affald til biomasse.

Thomas vil kontakte affald varme om dette.

    b. Økonomi v./ Per

Økonomien ser fin ud.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Udlejningen går fint.

    d. Banko klubben ansøgte om tilskud, til drift

Ansøgningen udskydes indtil videre, økonomien i banko klubben undersøges og bestyrelsen tager derefter en afgørelse.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

Bestyrelsen vil anmode AAB om at der bliver sendt et autosvar pr. e-mail når en e-mail modtages. Vi opfordrer til at beboerne ringer til AAB ved manglende svar.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

Ingen

    b. Renè: Årlig betaling for hobbyrum. Indkøbe værktøj.

Réne vil undersøge ang evt.elsave mm. Hvem har ansvaret. ?

 

6. Indkomne klager.

 

    a.  18. 5. Beboerklage over syn.

Bestyrelsen er orienteret

7. Kontortid, 2017-08-07, kl. 18.30 - 19.30,
varetages af bestyrelsesmedlemmerne: Rene og Steen

 

Næste bestyrelses møde. 2017-06-26. Steen sørger for forplejning. 

Ingen kontortid i Juli

8. Eventuelt.

Intet


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 25. juni 2017, kl. 22:40
af Anders T. Nielsen