Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-03-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-02-27

 Referat godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag, evaluering af spørgecafé og det ekstraordinære afdelingsmøde..

Bestyrelsen debatterede spørge café og ekstraordinært beboermøde, stor tilfredshed med forløbet.

 

    b. Afdelingsmødet: Kontaktperson (AAB næstformand) Bendt Nielsen og
        Dan Christensen (AAB formand) deltager. FMD foreslår Bendt som dirigent.

 Dette gøres på mødet

    c. Korrektur på indkaldelse og tilmelding til afdelingsmødet.

Rettelser til materiale er forelagt AAB

    d. Bolig:net, a25fmd mail af søndag 2017-03-05 @ 13:41

Debatteret. bolignet er velkommen til at udfærdige et forslag og tjekke infrastruktur.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

Affald varme forlanger at der etableres pap og glas indsamling. Aarhus kommune kommer med 9 containere til dette.

Bestyrelsen debatterede dette. Og miljø gruppen tager kontakt til affald varme og aftaler omkring dette

 

 

    b. Økonomi v./ Per

 økonomi ok

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        - løsning på optælling efter brug af selskabs lokalerne.

Beboerfciliteter:

Banko underskud. 386.50 kr.. Men en hyggelig aften.

Sæbe dosering der var en undren fra enkelte Best.medlemmer ift. Sæbeafregning. Spørgsmål om dette vil blive videregivet til AAB.

 

Udlejning går ok. Og forventningen til fremad rettet udlejning ser fortrøstningsfuld ud.

 

Optælling og kontrol efter udlejning. Der vil blive udarbejdet en plan så dette kan gøres optimalt. Ligeledes i forhold til rengøring af køkken og inventar. Der tages kontakt til andre afd. om hvordan opgaven udføres.

Per og René udarbejder en plan. der blev fra formanden fremlagt forslag om  aflønning af dette arbejde.dette affødte diskution er om hvorvidt der skalbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmer for dette arbejde. Der blev stemt i bestyrelsen om dette. En ikke enig bestyrelse vedtog med stemmerne 2 undlod at stemme, en stemte imod og 4 stemte for at der betales vederlag på dette arbejde til René og Per i alt 20 timer Pro persona .

 

 

    d. Forslag til sted for afholdelse af det ordinære afdelingsmøde v./ René

 Beboermødet afholdes på Hotel Scandic i Østergade
e. Forslag om ændring af navnet på Billard klubben så lokalet fremover bærer navnet " Klostervangens Pool og Billardklub."  

    Begrundelse: da Billard rummet pt. ikke er så aktivt, har ladet mig fortælle at der er 2 - tre der spiller, vil en omdefinering af klub lokalet og et frisk pust, måske kunne puste liv i dette fantastiske lokale på ny.  V. Dan

Der var opbakning til dette. Dan kommer med et oplæg til videre ide om dette.

flere medlemmer af best. tilkendegav deres velvilje til tiltag for at få liv i lokalet på nyt.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

formand orienterede.

 

 

c. Indkaldelse til budgetmøde for 2018 tirsd. 4.4. kl. 18.00

mødet vil søges udsat til d. 6.4.2012.kl. 18.30 – 19.30

5  

    a. a24fmd, Lars, har er syg så demonstration af digital booking udskudt.

 

    b. Hvordan holder vi gryden i kog mht. informationer til beboerne om byggesagen?

 Der bliver taget kontakt til AAB så der kommer en klar og kontinuerlig kommunikation til beboerne, sådan at der ikke vil blive misforståelser i processen. Og en kommunikations plan bliver udarbejdet

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Parkeringsmail fra Anders Ærenlund af tirsdag 2017-03-21 @ 10:25

Bestyrelsen debatterede mailen og sparkes til hjørne og afgøres efter super cykle sti afklaring.

 

 

 

    b. Øvrige
        - Alex Olsson minder bestyrelsen om indhentning af tilbud på mekaniske rottefælder mh.p fremlæggelse på næste afdelingsmøde.
        - Per Holst, Andelsforeningen Falstersgade 33 C-D, beskæring af træer: Mail af mandag 2017-03-20 @ 18:57

 Bestyrelsen arbejder videre med dette. Og finder ud af udgiften til drift angående dette.

 

Miljø gruppen går videre med projektet og undersøger envidere om pågældende træer/buske i det hele taget hører under afd. 25.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0030-006: Henstilling til beboer.

 Bestyrelsen er orienteret.

    b. Klage nr. 654123 af 2015-xx-yy

 

7. Kontortid, mandag 03.04.2017, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne René og Thomas

forplejning til næste bestyrelsesmøde varetages af Thomas

 

8. Eventuelt.

 

    a. Status på reception?!

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 04.04.2017, kl. 18.47
af Dan S. Arendtsen