Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-09-26

Dagsorden

Deltagere
:

 Anders, Bentha, Per, Renè, Steen, Thomas

Afbud:
Dan

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800..Thomas deltager ikke i spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Steen, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-08-29 og 2016-09-12

 Begge referater godkendt.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 AAB regner med inden for de næste par uger at modtage færdigt budgetudkast fra Landsbyggefonden.

    b. Velostrada.
        - Hvilken belægning vil vi have i ankomstrummet?

 Insp.Carsten Kjær afventer budgetlægning fra kommunen og priser på belægning. Derefter kan vi tage stilling til, hvilken belægning, vi ønsker.

    c. Videoovervågning
        - Afslag på ansøgning om videovervågning,
        - Høringssvar før 1/10-2016 til AKJ: Alle bestyrelsesmedlemmer bør bidrage!
        - FMD sendt mail med tiltag - nogen glemt?

 Alle i bestyrelsen og alm. beboere opfordres til at sende yderligere relevant til Anders Ærenlund. (Meninger, hændelser, ubehagelige oplevelser.. INDEN 1.10.!!!!

    d. Intern opgavefordeling og fokusområder.
        - Hvem er bestyrelsens kontaktpersoner inden for hvilke områder?
          Udarbejdelse af liste mhp. smidig og entydig henvendelse til AAB medarbejdere og service til beboere inden for:
          · Økonomi,
          · Jura,
          · Udlejning af beboerhus & gæsteværelset,
          · Motionsrum,
          · Hobbyværksted,·
          · Låsebriksystem,
          · Grønne områder,
          · Genbrugsplads & storskrald,
          · Vaskerier,
          · Udflugter,
          · Parkeringskontrol & parkeringskort (pt. er ParkZone leverandør),  
          · Kabel-TV og Internet (pt. er Stofa leverandør),
          ·

   · Økonomi, Per

          · Jura, Renè
          · Udlejning af beboerhus & gæsteværelset, Per. -Renè som backup. 
          · Motionsrum, Steen
          · Hobbyværksted,· Steen.
          · Låsebriksystem, ??
          · Grønne områder, Bentha.
          · Genbrugsplads & storskrald, Thomas.
          · Vaskerier, Per
          · Udflugter, Bentha.-Renè er backup.
          · Parkeringskontrol & parkeringskort (pt. er ParkZone leverandør),  Anders. (Per, Bentha er standby)
          · Kabel-TV og Internet (pt. er Stofa leverandør), Renè -Per er backup.

            -Dukkeværksted og kortklub: Bentha.

          -  Opfyldning af køleskab: Steen. 

            - Beboeraktiviteter. Renè.
         

    e. Brugerbetaling ved deltagelse i beboeraktiviteter.
 

 Beboeraktiviteter er for de faste beboere. Gæster må betale fuld pris for at deltage. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udvalget
        Digital post. v./ Thomas.

 Intet nyt pt.

    b. Økonomi v./ Per

 Økonomien kører fint. Alle indbetalinger på beboerhus overføres digitalt. Vi ønsker,  AAB opgraderer indbetalingssystemet, som er nemt håndterbart for os. Banko: underskud på ca. 800 kr.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Som b.Stort bogføringsarbejde for Per.

   d. Evaluering af Djurs S. og Fanø.

 34 med på Fanø turen. God tur. Også Djurs var fint.

   e. Ekstra p-pladser ved Samsøgade v./ Bentha

 Der kan måske laves 3-4 p-pladser ved garageindkørslen i Samsøgade. Vi vil bede insp. Carsten Kjær undersøge reglerne og søge tilladelse til, at vi kan oprette flest mulige p- pladser i det område.  Formanden tager initiativ. Parkzone inddrages, hvis idèen er realiserbar.

   f. Ukrudtsbekæmpelse ved Samsøgade v./ Bentha

 Miljøudvalget skal tage emnet op som noget af det første, så vi kan bruge efterårs-vinterperioden til at finde andre alternativer til varmtvandssprøjtning.

   g. Aktivitetsdag i klostervangen. v/ René

 Renè planlægger en aktivitetsdag i november. Kontakt grupperne før dato fastsættes. Forslag om først at lave dagen i januar, hvor grupperne starter op igen. Renè finder dato i januar for åbent hus. 

  h. Fremtidige datoer. Julefrokost og lign. Renè.

 Fredag 2.12 med funktionærerne. Bentha giver viceværterne besked. Renè finder stedet. Socialt arrangement for bestyrelsen 24. 3.-17.

Årshjul sættes på vores næste møde, hvor vi fastsætter datoer for alle forudsige aktiviteter.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Skal vi have booking af vaskerier på Klostervangens hjemmeside?
        Hvis ikke, så en justering af "vaskerier" v./ Thomas.

 Er blevet justeret..

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
       - Ingen

 Tur til Grenå. Repræsentantskabsweekend 2.og 3.-10. 

    b. Nye skilte for handicap-pladser.
        - Forslag fremsendt af Per K. / ParkZone

 Forslaget godkendt fra vores side.

6. Indkomne klager.

 
    a. Ukendt kat i bebyggelsen: Hvordan håndteres en sådan sag?

 Den aktuelle sag er snart ude af verden.

7. Kontortid, mandag 2016-10-03 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste best. møde:

 Per og Anders. evt Steen.

Mad næste møde: Dan.

8. Eventuelt.
    - Reklamearrangement for Daloc døre jf. tilsendt mail.

-Man kan tilmelde sig enkeltvis til Daloc arrangementet.

-Kan vi trække Stofa ned i kælderen til varmemesteren? Per spørger Henrik Meyer fra AAB.

-Der er enkelte beboere med allergi, som ikke kan tåle den automatiske sæbedosering. Sættes på dagsorden til næste møde.

-Vi mangler regnskab fra markedsdagen. 

-Afbud til næste møde fra Thomas.


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 25. september 2016, kl. 16:49
af Anders T. Nielsen