Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-08-29

Dagsorden

Deltagere
:
 Anders, Bentha, René,  Per, Steen, Thomas
Afbud:
 Dan

Gæster: AAB Inspektør Carsten Kjær Christensen
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-05-30 og 2016-06-27.

 Begge referater blev godkendt.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag v./AAB Inspektør Carsten Kjær Christensen

AAB har holdt møder m.Landsbyggefonden. Anders Rønnebro og LB`s formand er inde på sagen. Foreløbig økonomi skal godkendes i 2016. Økonomidelen skal godkendes i byrådet. Beboerprocessen skal starte hurtigst muligt. Orienteringsmøde 29 november.. Afstemning om pakkerne 24. januar. AAB, Pluskontoret og bestyrelsen vil afholde forberedelsesmøder  26. september-24. oktober-14.november. 

    b. Velostrada v./AAB Inspektør Carsten Kjær Christensen
        - Møde med AAB og kommune hvornår?
        - Møde med rådgiverteamet om ankomstrum,
        - Afklaring af økonomiske forhold.

Tirsdag er der møde ml. kommune, AAB, Pluskontoret og medlemmer af bestyrelsen for at afklare detaljerne i linjeføringen og financiering af velostradaen. 

    c. Møde m. beboene om tryghed i vores bebyggelse.

Videoovervågning er under behandling pt. Vi har et gedigent samarbejde m. politiet. Emnet behandles på repr-.skabsweekend. AAB er også inddraget. Vi håber øget trafik og p-pladser vil mindske problemet. Også helhedsplanen indeholder tryghedselementer.  AAB er i gang med at etablere møde med beboerne, politi oa.. Vi holder formøde med parterne.

    d. Problemstillinger vedr. vaskehuse:
        - Afleveringsforretningen,
        - Automatisk aflåsning,
        - Online reservationsproblemer,
        - Overlapning tidsmæssigt,
        - Kalibrering af tørretumblere,
        - Fejl på display til sæbedoseringsanlæg,
        - Samlet evaluering, hvornår?

Afleveringsforretning er 1. sept. Pladearbejdet skal rettes til. Ellers skal vi have kompensation. 

Automatisk aflåsning: Vi evaluerer efter nogen tid med Anders Ærenlund.

online Booking er ude af funktion lige nu.

Kalibrering af tørretumblerne: Under evalueringen.

Vi laver evaluering af vaskerierne på ekstraordinært best. møde i december.

 

    e. Evaluering af forløbet omkring bestyrelsens rolle i f.m. loppemarkedet.

Ikke rimeligt at bede bestyrelsen tage stilling til et beboer arrangement incl. økonomi en uge før aktiviteten skal afholdes. Vi skal have ansøgning og ønsker fremsendt til bestyrelsen 1-2 mdr. før et arrangement, så det kan behandles på et ordinært best. møde.

    f. Udskiftning og vedligehold af maskiner til funktionærerne

 Lok. inspektøren: Funktionærerne ønsker en traktor og en græsslåmaskine. Pengene er afsat i 2017.  Indtil nytår skal vi kun reparere de nuværende nødtørftigt.

    g. Sagsbehandlingen vedr. ansøgning om opsætning af videoovervågningsudstyr er startet 15/8

 Taget til efterretning. Vi afventer.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:Sprøjtning u. gift. Udvidet E&M-gruppe:arbejdsgrundlag.

Gruppen  består nu af 8 medlemmer. Vi har friske ideer for den kommende sæson: Kompostering tænkt ind i helhedsplanen, vegetar/veganeraftener, få underjordisk kilde op til overfladen som lille bæk, så og planteprojekt, nyttehaver i kasser, optimering af sortering og skiltning i affaldsgården, digital post til beboerne som alternativ til papirpost. Plus flere emner.

    b. Økonomi v./ Per

Økonomien i vores afdeling er stabil og fornuftig. De nye eltavler koster ca. 78000 kr. Der er sprunget et vandrør i beboerhuset, så der er fosset vand ud for 9000 kr. Vi har fået nye låg på vaskemaskinerne som ekstraudgift, men det samlede budget for maskinernes udskiftning er overholdt. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        - Status på motionsrum,
        - Kabel-TV og Internetinstallation i beboerhuset

Lidt problemer med registrering af betaling. Per regner med, det bliver bedre i det nye år. 

Motionsrum: En motionscykel er blevet repareret. Den må ikke køre baglæns.Renè sætter skilt op om det: Stikket til løbebåndet er gået i stykker. Skal repareres.

Stofa har indlagt router til web tv i bestyrelseslokalet og i store beboerlokale. Vi vil købe en større skærm til det store beboerlokale.  

     d. Den løbende udskiftning af køleskabe.
         - Ny, mindre model? v./ Steen.

 Vi anbefaler, at nye køleskabe skal have samme bredde, dybde og højde som de nuværende. Ellers er der ikke plads nok for en hel familie. Køle-frys- skabene i samme kvalitet med 2 kompressorer. Bedste miljømærkning.  

     e. Status på udflugter: Djurs sommerland og Fanø v./ Alle

112 tilmeldt Djurs. 35 kører selv. 1 dobbeltdækkerbus er bestilt. 

41 tilmeldt Fanø. 

     f. ansøgning om servicehund

AAB`s jurist vurderer de konkrete ansøgninger. Vi sagsbehandler ikke.

     g."Funballz" på boldbanen.

Vi vil ikke acceptere private firmaers brug af boldbanerne. Renè kontakter firmaerne.

     h.Åbenhusdag for aktivitetsgrupperne.

Renè vil planlægge en weekend, hvor grupperne "holder åbent" for nysgerrige beboere. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Forslag fra René om revidering af hjemmesiden www.klostervangen.dk.
        Her og nu : Opdatering af booking af vaskemaskiner.v./ Thomas.

Anders og Renè vil kigge på, om vi kan optimere platformen for vores hjemmeside. De kommer med oplæg til bestyrelsen.

Det er ordnet. Dog er online boking i øjeblikket ude af funktion.

   b. Uddannelse i brug af den eksisterende hjemmeside v. /Anders

Ikke noget presserende behov for bestyrelsesmedlemmer pt.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Husk tilmelding til repræsentantskabsweekend,
        - Gennemførelse af kursus "Ny i afdelingsbestyrelsen"

Hele bestyrelsen deltager.

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

   a. Orientering om udfald af klage 01-25-0311-004, Henstilling.

Taget til efterretning af bestyrelsen.

7. Kontortid, mandag 2015-09-05, kl. 18.30 - 19.30 varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
    -
    - Mad til næste møde:


Bentha.

Steen sørger for mad.

8. Eventuelt.

 

 

    Rotteplage i garagerne i Grønnegade. 

 Anders kontakter Juristen i AAB om mulighederne for adgang til garagerne.

   Billardklubben

 overskud på 10.000 kr.


 
Referatet udfærdiges af Thomas  

Sidst opdateret 28. august 2016, kl. 20:25
af Anders T. Nielsen