Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Mødereferat fra bestyrelsesmøde,
Afd. 25, Klostervangen.
2016-06-27

Dagsorden

Deltagere
: René, Bentha, Dan,  Per, Thomas

Afbud: Steen, Anders

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: , Bentha, Dan, Per, Steen, Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-04-18 og 2016-05-30

 Udsat til næste møde

2. Formanden orienterer:

 Intet nyt

    a. Byggesag.

Der er udtaget yderligere beton prøver, herefter afholdes møde med LBF

    b. Velostrada. Plancher til ophængning

Intet nyt, Plancher ang. Velostrada ophænges ved vagtmesterkontor

    c. Nye P skilte

Nye P-skilte opsættes 7 - 8 Juli. En ekstra Handikap plads etableres i Langelandsgade

    d. Vaskemaskiner, Eltavler, malerarbejde, fremtidig rengøring af vaskeri

Vaskemaskinerne er oppe at køre i vaskehus 3 - 4 LG. Vaskeinstrukser omdeles snarest, sammen med med nye nøglebrikker.

Blå brikker anvendes til vaskehus og virker samtidig som betalings kort fra og med torsdag d. 30-06-2016 i Langelandsgade.

Opsætning af nye el tavler og malerarbejde foretages efterfølgende. 

Rengøring af vaskehuse:

Bentha indhenter tilbud fra Elite rengøring. Dette skal være bestyrelsen i hænde senes t01-08-2016. Der tages stilling til dette på næste møde.

    e. Nyt Briksystem.

Arbejdet er i gang, Alle andre uddelte brikker end den BLÅ vaskebrik er ude af funktion indtil instrukser om disse runddeles

     f. Stofa

Beboerne tager selv kontakt med Stofa, da kontraktforhold alene foranlediges af Beboer og Stofa individuelt.

Bestyrelsen påtager sig intet ansvar desangående. Enhver kontakt ang. evt. problemer stiles direkte til Stofa

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha: giftfrie områder

Forsøg med ukrudts- bekæmpelse med varmt vand er igangsat.

    b. Økonomi v./ Per

God økonomi

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Anna Håning hjælper Per med udlevering af nøgler til Beboerhus og gæsteværelse.

Herefter forventes ingen problemer med tilbagebetaling af depositum.

    d. Grill: Placering v./ René René tager kontakt  med varmemester med henblik på udskiftning af planker på borde/bænke.

    e. hvad / Hvordan kommunikere vi ud til beboerne

Informationer kan hentes fra Hjemmesiden: www.klostervangen.dk via referaterne. Enkelte oplysninger kan fremspørges via facebook gruppen: klostervangen.

Øvrige oplysninger omdeles ved behov 

    f. Ny støvsuger i LA, hvad må den koste? Skammel i LA. vaskeri

Skammel og støvsuger er indkøbt

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Voksenudflugt

 Turen går til: Fanø.

    b. Erindringslisten

 Beboeromdeles snarest

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Repræsentantskabs  weekend 1 - 2 oktober.
        Program og tilmelding er udsendt.

 

    b. Øvrige: Bus til Djurs Sommerland: 15.000 kr.

 

6. Indkomne klager.

 

7. Kontortid, mandag 2016-08-01, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Bentha og Thomas. Thomas sørger for mad.

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 12. juli 2016, kl. 20:23
af Dan Arendtsen