Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-11-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
Inspektør Carsten.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders og Bentha.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-10-31

Referat godkendt uden bemærkninger

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag: Nyt fra kommunen vedr. VeloStrada'en: Orientering fra INSP Carsten

Svarmail til Carsten ang. velostrada afsendt af FMD 2016-11-28

    b. Byggesag: Økonomipakker

Kort meningsudveksling om tilvalgs- og basispakke

    c. Repræsentantskabmødet

Bestyrelsen udtaler at det er godt med debat under repræsentantskabs møderne. Der var livlig debat efter fremlæggelsen af om organiseringen af ejendomsfunktionærer og indkøbsaftalerne.

    d. Stofa: Teknikhus eller andet lokale, jf. tidligere tilsendt mail.

Formanden retter henvendelse til Carsten om Stofa's interesse for kælderrum i LG og undersøgelse om udlejnings pris. Mail afsendt af FMD 2016-11-28

    e. TDC Antenne: Udlejning af plads på taget, jf. tidligere tilsendt mail.

Formanden Skriver til Anders Æ. med udgangspunkt i 1 årig kontrakt kr. 1.000 pr. md. med 1 md. opsigelse. Mail afsendt af FMD 2016-11-28

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha
        Beskæring af hegn ved Lg. 62 v./ Bentha

 • Der bliver udlagt flis på alle beplantede områder. på områder hvor beplantningen mangler erstattes denne.
 • Miljøudvalget arbejder på at få AAB til at kun sende digital post.
 • Skiltningen i affaldsgården opdateres så disse skilte er tidsvarende.
 • Forslag om udflugt til affaldsforbrændingen, affaldssortering og håndtering.
 • Indeklima: der er projekteret emfang i alle lejemål i basispakken.
 • øvrigt ang. indsugning undersøges i samarbejde med rådgiverne.
 • Thomas overvejer stadig at indsende forslag om indkøb af små køleskabe ( se referat fra sidste bestyrelsesmøde desangående)

    b. Økonomi v./ Per

 • Økonomi ok. der tages kontakt til AAB om økonomipraksis.
 • Ved Elevatorsvigt: Vi opfordrer alle beboerne til at tjekke om dørene til elevatorerne i opgangen er lukkede hvis elevatoren ikke kommer. Alene i år har der været udgifter på omkring 1.000.000 kr. til Kone Elevator service. Mange af disse kunne være sparet hvis dørene var tjekkede før driftscenteret var blevet kontaktet. Formanden kontakterdrifts centeret for procedure ændring herom.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        Opvaskemaskine 1. sal samt nyt service.

 • Opvaskemaskine til 1. sal indkøbt og betales over beboerhusets driftsbudget.
 • Nyt service er fremvist og der er bestilt 110 kuverter så servicet er ens på begge etager.
 • Der udarbejdes rutiner for drift mm.
 • udlejning af selskabslokale og gæste rum går strygende.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. A24 spørger ønsker et kontaktbesøg
       vedr. A25 erfaringer med elektronisk booking af beboerfaciliteter.

Anders og Per tager kontakt til afd. 24 for udveksling af ideer.

    b. Nytårskort fra AAB administration og rådgivergruppen.

AAB sørger for nytårskort, husstandsomdeles.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        Rettelser i ordensreglement og vedligeholdelsesreglement, jf. tidligere tilsendt mail.

Bestyrelsen vil anmode om ensretning af regler omkring råderetten ved næste kontaktmøde.

    b. Fyraftensmåde om kultur ved AAB hovedkontor  2016-11-29

Beboervalgte har tilmeldt sig.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0096-014, Mies mail af 2016-11-18

Formanden svarer Jurist. Mail afsendt af FMD 2016-11-28

    b. Status på klage over husdyrehold v. /René

René orienterer

7. Kontortid, mandag 19.12.2016 kl. 18.00 - 20.00, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    Udlevering af Parkeringstilladelser og adgang til motionsrum

Kontoret lukket i December, dog er der udlevering af Parkeringstilladelser og adgang til motionsrum.

8. Eventuelt.

 

    a.  Vaskeri: Evalueringsmøde med Anders Ærenlund Kjeldgaard.

Udsat til mandag d. 19.12.2016

    b.  Status på Julefrokost v./ René

Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 07. December 2016, kl. 22:05
af Dan S. Arendtsen